НАРЕДБИ

 

Действащи наредби

НАРЕДБА  № 1
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет
Тръжна документация за условията и реда за провеждане на търг за построяване на гаражи
НАРЕДБА за търговската дейност на територията на Община Велико Търново
Общинска транспортна схема
Примерен статут за вътрешния ред в жилищните сгради
НАРЕДБА за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества
НАРЕДБА за стопанисване и управление на земите от общинския поземлен фонд(отменена)
НАРЕДБА за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския горски фонд
НАРЕДБА за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд
НАРЕДБА за земните маси, строителните и други отпадъци, извозването и депонирането им
МЕТОДИКА за извършване на замени на общински земи частна общинска собственост със земеделски земи собственост на граждани и юридически лица
МЕТОДИКА за формиране на начални тръжни цени при провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
НАРЕДБА за организиране охраната на полските имоти и селскостопанската продукция в Община Велико Търново
НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на концесия
НАРЕДБА за възлагане оценки на общински обекти, подлежащи на приватизация (отменена)
НАРЕДБА  за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
ПРАВИЛНИК за дейността на Общинска агенция за приватизация
МЕТОДИКА за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол
НАРЕДБА за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново 
НАРЕДБА за опазването на околната среда на територията на Община Велико Търново 
НАРЕДБА за опазването на околната среда на територията на Община Велико Търново(отменена) 
НАРЕДБА за за управление на общинския бюджет и системите за финансов контрол
ПРАВИЛНИК за символите, печата и отличията на Община Велико Търново
ПРОГРАМА за ограничаване на злоупотребата с наркотици, психоактивни вещества и алкохол
ПРАВИЛА за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества
НАРЕДБА за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново
НАРЕДБА  за изграждане и адаптиране на достъпна среда в община Велико Търново
НАРЕДБА за възлагане извършването на дейности,свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,включително процесуално представителство в Община Велико Търново

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново

Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите
СТАТУТ за Академична награда на Община Велико Търново
СТАТУТ на награда „24 май” на Община Велико Търново
НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища
НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Велико Търново
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на социални услуги в община Велико Търново
НАРЕДБА за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 от ЗИД на ЗУТ за строежите, разположени на територията на Община Велико Търново
ПРАВИЛНИК за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в  Община Велико Търново
НАРЕДБА за определянето и aдминистрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново
НАРЕДБА за организацията на дейността на детска млечна кухня в Община Велико Търново
НАРЕДБА за осигуряване на „Пожарната безопасност и защита на населението” на територията на Община Велико Търново
НАРЕДБА за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново
НАРЕДБА за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Велико Търново

 

Наредби - проект

   

 

Забележка: Наредбите, чиито линкове не са активни, могат да се намерят на хартиен носител в офиса на Общински съвет - Велико Търново.

Горе